சேதுபதி செப்பேடுகள்


கி.பி 1606 இல் ஆட்சிபீடம் ஏறிய ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரசர்களின் 107 செப்பேடுகள் இந்நூலில் உள்ளன. 35 செப்பேடுகள் இராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு உரியவை. ஏர்வாடி தர்க்கா, இராமநாதபுரம் ஈசா பள்ளிவாசல், இராமேஸ்வரம் ஆபில்காபில்.தர்க்கா போன்றவைகட்கு சேதுபதிகள் கொடைச் செப்பேடுகள் இந்நூலில் உள்ளன. மன்னர் சலாபம், முத்துக்குளித்தல் பற்றி பல செப்பேடுகள் உள்ளன. அக்கால நிர்வாகம், வரிமுறை, சமுதாய வரலாற்றுச் சான்றாக இத்தொகுப்பு உள்ளது. ஒரு செப்பேடு மக்கள் நீதிமன்றம் பற்றி விபரிக்கின்றது.


...